Chương trình đào tạo

Lĩnh vực quản trị vận hành/hoạt động

Liên hệ

Mới cập nhật

Xây dựng bộ tiêu chuẩn định mức - Work standard development Quản trị dịch vụ - Service Management Thiết kế và kiểm soát hệ thống - Syste...

Lĩnh lực tài chính và kế toán

Liên hệ

Mới cập nhật

Quản trị tài chính - Financial management Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư - Financial tools for evaluating investment projects ...

Lĩnh vực nhân sự

Liên hệ

Mới cập nhật

Quản trị nhân sự - Human resource management Thiết kế công việc - Job design Tuyển dụng cán bộ - Recruiment and selection Xây dựng hệ ...

Nhóm năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức

Liên hệ

Mới cập nhật

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên c...

Nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý

Liên hệ

Mới cập nhật

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên c...

Nhóm năng lực cá nhân

Liên hệ

Mới cập nhật

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên c...

Lĩnh vực Marketing & Sales

Liên hệ

Mới cập nhật

Marketing dịch vụ - Services marketing Marketing bằng các công cụ mạng xã hội - Social media marketing Quản trị bán hàng - Sales managem...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: